การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 Growing Green Library for All

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 Growing Green Library for All (Growing GLA)
16- 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่