การทำสื่อประกอบการเล่านิทาน

ผศ.อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดทำสื่อประกอบการเล่านิทาน
รายวิชา 421-241 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)