การจัดการเรียนรู้ตามประสาครูพันธุ์วิทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามประสาครูพันธุ์วิทย์