การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี การประชุมนี้นับเป็นการพัฒนาอาจารย์ตามตัวบ่งชี้ มคอ. และเป็นเรื่องของการออกแบบการสอนเชิงรุก (active learning)