การกล่าวสุนทรพจน์

นักศึกษาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ รหัส 57 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทำกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ประกอบรายวิชา 421-241 การประชาสัมพันธ์ อาจารย์ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์