กระดาษซับน้ำมันในอาหารทอดจากสาหร่ายในท้องถิ่น

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง กระดาษซับน้ำมันในอาหารทอดจากสาหร่ายในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์