Solar cell

รายการ OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์

รายการ OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์ดำเนินรายการโดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการปฏิบัติการ "พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา"เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์