Smart Money

สื่อประกอบการสอนรายวิชา Smart MATH in daily life

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสื่อการสอน Infographic เรื่อง Smart Money และ Smart Healthy เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา Smart MATH in daily life