OAR Channel

มลพิษจากพลังงานฟอสซิล

ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง มลพิษจากพลังงานฟอสซิล รายวิชา 724-103 Science and Society

งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิดทำกัน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิดทำกัน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรเกิดแนวคิดและสร้างนวัตกรรม โดยการนำปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงานมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม

รับน้องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรับน้องมหาลัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการ "ศรีตรังสะพรั่งบาน ณ ทิพย์สถาน รูสะมิแล" เพื่อต้อนรับศรีตรังช่อใหม่สู่เขตรั้วสีบลู

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกพระคุณของครู ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รายการ ม.อ. สัมพันธ์ ตอน พืชไร้ดิน

        แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

OAR-AC TEEED Talks ครั้งที่1 "DIY: พลังงานทางเลือกทำได้ด้วยมือเรา (Alternative Energy by ourselves)"

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani)
จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ "OAR-AC TEEED Talks" โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการ โดยวิทยากร คุณศุภชาติ อังแสงธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ และคุณรวีวรรณ ขำพล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว

ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายใน "โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสาร ด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชน ปีที่ 5 ให้แก่ครูในตังหวัดภาคใต้ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและเทคนิคการใช้เครื่องมือ Microsoft Word

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและเทคนิคการใช้เครื่องมือ Microsoft Word ในการจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพ” โดยมี อาจารย์ณรงค์ บางท่าไม้  เป็นวิทยากรในการอบรม วันที่ 19-20 มกราคม 2558  เวลา 09.00 -16.00 น.

Pages