JFK BOOK FAIR #12

"วิ่งได้ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง" ครูดิน (สถาวร จันทร์ผ่องศรี)

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
จัดเสวนาเรื่อง “วิ่งได้ไม่ใช่แค่วิ่ง” เรียนรู้การวิ่งตั้งแต่พื้นฐานสู่การวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน
 
ในงานสัปดาห์หนังสือ JFK BOOK FAIR #12
12 มีนาคม 2562
ณ ห้อง 19107 อาคารเรียนรวม 19
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี