innovation

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อการจัดการและการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรมสัมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้นำเสนอผลงานด้านพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรมและพัฒนางานประจำ

เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และปาฐกถา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำการเสวนา และการจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ รวมถึงเปิดคลินิกให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Suggestion

สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ระดมกึ๋น Idea Suggestion วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร

โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิดทำกัน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิดทำกัน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรเกิดแนวคิดและสร้างนวัตกรรม โดยการนำปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงานมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม

นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว

ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายใน "โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสาร ด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชน ปีที่ 5 ให้แก่ครูในตังหวัดภาคใต้ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา