English Intonation

English Talk with Kru Laila - English Intonation

อาจารย์ฟาตีเม๊าะห์ (ไลลา) เจ๊ะอาแซ

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ร่วมกับ e-Learning Agency ผลิตรายการ English Talk with Kru Laila 

เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา 417-101 English Listening and Speaking