English Conversation

รายการ English Talk

อาจารย์ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับนักศึกษารายวิชา 417-211 จัดทำรายการ English Talk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 417-211 English Conversation