asean

สัมมนาวิชาการนานาชาติ วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี

โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน "วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี" ของอาเซียนและคุณูปการของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่มีต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการอาเซียนสัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโครงการอาเซียน (ASEAN) สัญจรสู่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบังนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา