สงขลานครินทร์

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อการจัดการและการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรมสัมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้นำเสนอผลงานด้านพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรมและพัฒนางานประจำ

งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

มิวสิควีดีโอเพลง ร่มศรีตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำมิวสิควีดีโอชุด ของเด่นจากปัตตานี เพลงดีๆ จากรูสะมิแล ซึ่งเป็นการขับร้องเพลงร่มศรีตรัง โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การสร้างรายวิชาบน LMS@PSU สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ "การสร้างรายวิชาบน LMS@PSU สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจแนวคิดและรับทราบวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) และ LMS2@PSU และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการสร้างรายวิชาบน LMS2@PSU วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อ

กิจกรรมวิ่ง Rusamilae nature Walk & Run วันรูฯ ดูปลาตีน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2511 เป็นวันที่คณาจารย์และนักศึกษารุ่นแรกเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีหัวลำโพงมายังสถานีปัตตานี (โคกโพธิ์) และได้เดินทางต่อมายังดินแดนรูสะมิแล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวิทยาเขตแรก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรูสะมิแล

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงได้จัดกิจกรรมวิ่ง Rusamilae nature Walk & Run วันรูฯ ดูปลาตีน เพื่อรำลึกเเนื่องในวันรูสะมิแล ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเปิดพื้นที่ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ทำงานกิจกรรมร่วมกัน

วีดิทัศน์ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ ๕ ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้าราชการ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดปัตตานีมีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙

วีดิทัศน์นวมินทรานุสรณีย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์นวมินทรานุสรณีย์เพื่อน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561  ขึ้นในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ในหัวข้อหลัก 50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “2561 ม.อ.

เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และปาฐกถา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำการเสวนา และการจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ รวมถึงเปิดคลินิกให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

Pages