มัคคุเทศก์

โครงการภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ในรายวิชา 417-352 English for Tourist Guides