ม.อ. สัมพันธ์

รายการ ม.อ. สัมพันธ์ ตอน พืชไร้ดิน

        แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี

รายการ ม.อ.สัมพันธ์ ตอน ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะ

แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจรต้นแบบในจังหวัดปัตตานี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตแพะเนื้อในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนรองรับการวิจัยและการเรียนรู้การสอนเรื่องแพะครบวงจรสำหรับนักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายการ ม.อ.สัมพันธ์ (รศ. ดร.ซุกรี หะยีสะแม)

e-Learning Agency ผลิตรายการโทรทัศน์ ม.อ.สัมพันธ์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในเทปแรก