ม.อ.ปัตตานี

วีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

โครงการยุววิจัย 58

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการยุววิจัย 58 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสนใจ พัฒนาและยกศักยภาพของกลุ่มเยาวชน ผ่านการทำกิจกรรมที่สนใจ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และฐานทรัพยากรที่จะนำไปสูความเข้าใจและสำนึกรักท้องถิ่น

วันรูสะมิแล ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรำลึกวันรูสะมิแล ซึ่งเป็นวันแรกที่บุคลากรและนักศึกษารุ่นแรกเดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี ณ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

รับน้องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรับน้องมหาลัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการ "ศรีตรังสะพรั่งบาน ณ ทิพย์สถาน รูสะมิแล" เพื่อต้อนรับศรีตรังช่อใหม่สู่เขตรั้วสีบลู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี เรื่องเล่าเกาะยือลาปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ่มจิตต์  แซ่ฉั่น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 421-252 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Information for Quality of Life Development) เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี เรื่องเล่าเกาะยือลาปี

รายการ ม.อ. สัมพันธ์ ตอน พืชไร้ดิน

        แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี