มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์วิทยาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน

แนวทางการส่งเสริม พัฒนาความก้าวหน้า และการดูแลบุคลาการสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดบรรยาย เรื่อง "แนวทางการส่งเสริม พัฒนาความก้าวหน้า และการดูแลบุคลากรสายสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
และทีมบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุด เทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารจัดการ รวมทั้งประสานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

OAR-AC TEEED Talks ครั้งที่2 "ความสุขจากการเรียนรู้ด้านใน"

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ "OAR-AC TEEED Talks" โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือนสำหรับ TEEED Talks ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังค