พลังงานทางเลือก

OAR-AC TEEED Talks ครั้งที่1 "DIY: พลังงานทางเลือกทำได้ด้วยมือเรา (Alternative Energy by ourselves)"

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani)
จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ "OAR-AC TEEED Talks" โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก" (บ้านช่วยอารีย์)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก"
26 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านช่วยอารีย์ นครศรีธรรมราช

โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์"

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์" ในชีวิตประจำวันและการประยุกต์ใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
30 พฤษภาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลปริก
โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พลังงานทางเลือกกับ ดร.สมพร

OAR Channel ร่วมกับ ดร.สมพร ช่วยาอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผลิตรายการพลังงานทางเลือกกับ ดร.สมพร
เรามาทำความรู้จักพลังงานทางเลือกในทุกแง่มุม เรียนรู้วิธีการใช้งานจริง
เพื่อเราสามารถนำพลังงานทางเลือกไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในบริบทของตัวเอง

พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการปฏิบัติการ "พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา"เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์