บุคลากรสายสนุน

แนวทางการส่งเสริม พัฒนาความก้าวหน้า และการดูแลบุคลาการสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดบรรยาย เรื่อง "แนวทางการส่งเสริม พัฒนาความก้าวหน้า และการดูแลบุคลากรสายสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
และทีมบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี