นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์วิทยาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน