นวัตกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อการจัดการและการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรมสัมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้นำเสนอผลงานด้านพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรมและพัฒนางานประจำ

สรุปโครงการพลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนางานวิจัยและนวัตกรรม

เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และปาฐกถา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำการเสวนา และการจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ รวมถึงเปิดคลินิกให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา การบรรยาย และการนำเสนอผลงาน ซึ่งสามารถรับชมได้จากวิดีโอต่างๆ นี้ 

โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิดทำกัน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิดทำกัน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรเกิดแนวคิดและสร้างนวัตกรรม โดยการนำปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงานมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม