ดร.สมพร ช่วยอารีย์

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? คุณคือผู้ร่วมตัดสินใจ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ “OAR-AC TEEED Talks” โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน
 
สำหรับ TEEED Talks ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท่าน ประกอบด้วย

OAR-AC TEEED Talks ครั้งที่1 "DIY: พลังงานทางเลือกทำได้ด้วยมือเรา (Alternative Energy by ourselves)"

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani)
จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ "OAR-AC TEEED Talks" โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน

นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว

ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายใน "โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสาร ด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชน ปีที่ 5 ให้แก่ครูในตังหวัดภาคใต้ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก" (บ้านช่วยอารีย์)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก"
26 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านช่วยอารีย์ นครศรีธรรมราช

โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์"

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์" ในชีวิตประจำวันและการประยุกต์ใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
30 พฤษภาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลปริก
โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการปฏิบัติการ "พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา"เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์