จริยธรรมการวิจัย

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี 2562

หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี