รายการของ OAR Channel

สร้างเมื่อ ชื่อเรื่อง
06/05/2015 - 17:29 งานประเพณีสงกรานต์ สำนักวิทยบริการ ๒๕๕๘
28/04/2015 - 15:51 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
10/04/2015 - 15:12 นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว
03/03/2015 - 14:45 "การขับเคลื่อนแก้ปัญหายางแห่งชาติ: จากยางดิบสู่ผลิตภัณฑ์ จากไทยสู่เทศ"
26/02/2015 - 10:37 รายการ OAR TEDTALK ตอน ผ่าตัดแผงโซล่าเซลล์
20/02/2015 - 09:13 KICK OFF : Happy Workplace @ PSU Pattani
12/02/2015 - 16:12 ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง
05/02/2015 - 09:00 กิจกรรม R2R หัวข้อ "Form Good to Great พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน...
28/01/2015 - 08:56 การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและเทคนิคการใช้เครื่องมือ Microsoft Word
24/01/2015 - 12:32 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก" (บ้านช่วยอารีย์)
23/01/2015 - 09:03 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์"
20/01/2015 - 17:14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13/01/2015 - 15:30 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
28/12/2014 - 16:30 KAIN DI SELATAN ผ้าดี ที่ชายแดนใต้
07/11/2014 - 16:41 วิเคราะห์สถานการณ์อากาศกับ ดร.สมพร
23/10/2014 - 17:11 พลังงานทางเลือกกับ ดร.สมพร
20/10/2014 - 10:39 การวางแผนและป้องกันอัคคีภัย
29/09/2014 - 14:09 งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2557
25/09/2014 - 21:29 ฝรั่งหลงกรุง ยาแล'ตานี
21/08/2014 - 13:13 English Talk with Kru Laila - English Intonation
13/08/2014 - 13:39 พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา
11/08/2014 - 18:33 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
03/08/2014 - 19:54 รายการ ม.อ.สัมพันธ์ (รศ. ดร.ซุกรี หะยีสะแม)
11/07/2014 - 09:02 โครงการพัฒนาอาจารย์ "การพัฒนาการเรียนการสอนก้าวข้ามความท้าทายของศตวรรษที่ 21 อย่างไร"
09/07/2014 - 11:35 OAR & PSULINET Show Case
23/06/2014 - 10:50 การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
12/06/2014 - 15:41 วันกัลยาณิวัฒนา ๒๕๕๗

Pages