กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์วิทยาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน

สื่อประกอบการสอนรายวิชา Smart MATH in daily life

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสื่อการสอน Infographic เรื่อง Smart Money และ Smart Healthy เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา Smart MATH in daily life