กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 2561

สำนักวิทยบริการ มหวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการ เปิดโลกนิทาน วิทยากรโดย อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Suggestion

สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ระดมกึ๋น Idea Suggestion วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร