อาจารย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

โครงการพัฒนาอาจารย์ "การพัฒนาการเรียนการสอนก้าวข้ามความท้าทายของศตวรรษที่ 21 อย่างไร"

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อเรื่อง "พูดคุย KM การพัฒนาการเรียนการสอนก้าวข้ามความท้าทายของศตวรรษที่ 21 อย่างไร"เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมปุลากง สำนักวิทยบริการ

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2557 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร