อาจารย์

การสร้างรายวิชาบน LMS@PSU สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ "การสร้างรายวิชาบน LMS@PSU สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning" ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจแนวคิดและรับทราบวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) และ LMS2@PSU และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยการสร้างรายวิชาบน LMS2@PSU วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

โครงการพัฒนาอาจารย์ "การพัฒนาการเรียนการสอนก้าวข้ามความท้าทายของศตวรรษที่ 21 อย่างไร"

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อเรื่อง "พูดคุย KM การพัฒนาการเรียนการสอนก้าวข้ามความท้าทายของศตวรรษที่ 21 อย่างไร"เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมปุลากง สำนักวิทยบริการ

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2557 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร