สื่อประกอบการสอน

การเล่านิทาน

นักศึกษาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ รหัส 57
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทำกิจกรรมเล่านิทาน ประกอบรายวิชา 421-241 การประชาสัมพันธ์
อาจารย์ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์

การทำสื่อประกอบการเล่านิทาน

ผศ.อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดทำสื่อประกอบการเล่านิทาน
รายวิชา 421-241 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)