สื่อประกอบการสอน

สื่อการสอน Infographic เรื่อง Smart Function

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อิทรสิทธิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสื่อการสอน Infographic เรื่อง Smart Function เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

การเล่านิทาน

นักศึกษาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ รหัส 57
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทำกิจกรรมเล่านิทาน ประกอบรายวิชา 421-241 การประชาสัมพันธ์
อาจารย์ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์

การทำสื่อประกอบการเล่านิทาน

ผศ.อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดทำสื่อประกอบการเล่านิทาน
รายวิชา 421-241 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)