สื่อประกอบการสอน

สื่อประกอบการสอนรายวิชา Smart MATH in daily life

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสื่อการสอน Infographic เรื่อง Smart Money และ Smart Healthy เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา Smart MATH in daily life

สื่อการสอน เรื่อง การปรุงอาหารประเภทแกงที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ บุญกำเหนิด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอารหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จััดทำสื่อประกอบการสอนรายวิชา 718-440 เรื่อง การปรุงอาหารประเภทแกงที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ โดยสาธิตการทำเมนูแกงเขียวหวาน

สื่อประกอบการสอนรายวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสื่อการสอน Infographic เรื่อง Smart Function และ Smart Shopping เพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

การเล่านิทาน

นักศึกษาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ รหัส 57
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทำกิจกรรมเล่านิทาน ประกอบรายวิชา 421-241 การประชาสัมพันธ์
อาจารย์ผู้สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์

การทำสื่อประกอบการเล่านิทาน

ผศ.อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จัดทำสื่อประกอบการเล่านิทาน
รายวิชา 421-241 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)