สื่อจากโครงงาน

การปรับลดระดับความเค็มของน้ำทะเลที่ต่างกันต่ออัตราการรอดของหอยหวาน

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การปรับลดระดับความเค็มของน้ำทะเลที่ต่างกันต่ออัตราการรอดของหอยหวาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กระดาษซับน้ำมันในอาหารทอดจากสาหร่ายในท้องถิ่น

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง กระดาษซับน้ำมันในอาหารทอดจากสาหร่ายในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์