สื่อจากโครงการ

มลพิษจากพลังงานฟอสซิล

ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง มลพิษจากพลังงานฟอสซิล รายวิชา 724-103 Science and Society

ของเสียอันตรายและการจัดการ

ดร.นภารัตน์ ไวยเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่องของเสียอันตรายและการจัดการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี เรื่องเล่าเกาะยือลาปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ่มจิตต์  แซ่ฉั่น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 421-252 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Information for Quality of Life Development) เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี เรื่องเล่าเกาะยือลาปี