รายการสาระความรู้

สารคดีนาเกลือ: เป็นมา เป็นไป คงอยู่ อย่างไร

หน่วยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดทำสารคดีนาเกลือ: เป็นมา เป็นไป คงอยู่ อย่างไร

กิจกรรมเปิดโลกนิทาน 2561

สำนักวิทยบริการ มหวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการ เปิดโลกนิทาน วิทยากรโดย อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

งานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair วันที่ 26-30 มกราคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านหนังสือ กิจกรรมคุยกับนักเขียน กิจกรรมเปิดโลกนิทานกับอาจารย์อัจฉรา กิจกรรม bookmark monster เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกในการร่วมทำกิจกรรมและเลือกซื้อหนังสือจากบูทต่างๆ

รายการพืชไร้ดิน กับ ผศ.ดร.มนูญ

            ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลิตรายการ "พืชไร้ดิน กับ ผศ.ดร.มนูญ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชไม่ใช้ดินแก่ผู้ที่สนใจ และใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว

ดร.สมพร ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายใน "โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสาร ด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชน ปีที่ 5 ให้แก่ครูในตังหวัดภาคใต้ ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

วิเคราะห์สถานการณ์อากาศกับ ดร.สมพร

e-Learning Agency ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดรายการวิเคราะห์สถานการณ์อากาศกับ ดร.สมพร เพื่อคาดการณ์สภาวะอากาศและแนวโน้มเส้นทางพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 7-13 พ.ย. 2557 นี้