รายการพิเศษ

กิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมดาวเรืองรวมใจภักดิ์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เพื่อถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 และเตรียมร่วมกิจกรรมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกพระคุณของครู ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอคารคณะพยาบาล วิทยาเขตปัตตานี อคารพลีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรังเรียนอนุบาลสาธิต และทรงเปิดหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรราศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการยุววิจัย 58

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการยุววิจัย 58 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสนใจ พัฒนาและยกศักยภาพของกลุ่มเยาวชน ผ่านการทำกิจกรรมที่สนใจ สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และฐานทรัพยากรที่จะนำไปสูความเข้าใจและสำนึกรักท้องถิ่น

ปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) จังหวัดปัตตานี

การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของจังหวัดปัตตานี

วีดิทัศน์วันครู จังหวัดปัตตานี 2559

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์เชิดชูครู เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2559

วันรูสะมิแล ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรำลึกวันรูสะมิแล ซึ่งเป็นวันแรกที่บุคลากรและนักศึกษารุ่นแรกเดินทางมาอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี ณ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๑

รับน้องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรับน้องมหาลัย ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการ "ศรีตรังสะพรั่งบาน ณ ทิพย์สถาน รูสะมิแล" เพื่อต้อนรับศรีตรังช่อใหม่สู่เขตรั้วสีบลู

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกพระคุณของครู ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ค่ายวิทยาศาสตร์ "๑๐๐ ปี นราธิวาส ดูนก...ที่ ๙๑๒ กับศูนย์วิทย์ฯ นราธิวาส"

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "๑๐๐ ปี นราธิวาส ดูนก...ที่ ๙๑๒ กับศูนย์วิทย์ฯ นราธิวาส" ให้แก่เยาวชนและชุมชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เยาวชนและชุมชนเห็นความสำคัญและอนุรักษ์ "นกจาบคาหัวเขียว"

Pages