ม.อ.วิชาการ

กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์วิทยาการและเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบูรณาการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน

ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561  ขึ้นในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ในหัวข้อหลัก 50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “2561 ม.อ.

ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวัน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 เพื่อเปิดเวทีการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560