งานเกษียณอายุ

งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

วีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำวิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และเป็นเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ผู้เกษียณอายุราชการได้เสียสละแรงใจและสติปัญญาขณะที่รับราชการ อันเป็นผลทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา

งานเกษียณอายุราชการ ม.อ.ปัตตานี ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โดยให้ชื่องานว่า "เกษมสันต์ วันเกษียณ"
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องน้ำพราวบอลรูม โรมแรมซี เอส ปัตตานี