การอบรม สัมนาทางวิชาการ

KICK OFF : Happy Workplace @ PSU Pattani

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ คนสำราญ  งานสำเร็จ สร้างสุของค์กรด้วย Happy workplace โดยกำหนดจัดกิจกรรม KICK OFF : Happy Workplace @ PSU Pattani และ The man is an asset มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน  การสร้างทัศนคติเชิงบวก เรียนรู้การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การสร้างคุณค่าในตนเอง  ตลอดจนการสร้างเป้าหมายที่ทรงพลังเพื่อให้บุคลากรทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข โดยวิทยากรนายสัตวแพทย์ปรีดา  ตันติเวสส ในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง

       โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดโครงการ Integrated Mathematics ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเสริมสรา้งเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การบูรณาการ การเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ให้มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ โดยมี ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

Pages