การอบรม สัมนาทางวิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อการจัดการและการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรมสัมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้นำเสนอผลงานด้านพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรมและพัฒนางานประจำ

สัมมนาวิชาการนานาชาติ วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี

โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน "วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี" ของอาเซียนและคุณูปการของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่มีต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สรุปโครงการพลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนางานวิจัยและนวัตกรรม

การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยากรโดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยากรโดย คุณเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารเงินเดือนอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข ณ.ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดยคุณนิตินัย สุนทรเภสัช

ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ

ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2560

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุด เทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารจัดการ รวมทั้งประสานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปิดใจ วัยเก๋า

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดใจ วัยเก๋า" เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน จากบุคลากรที่จะเกษียณสู่บุคลากรรุ่นใหม่

Pages