การอบรม สัมนาทางวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยากรโดย คุณเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารเงินเดือนอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข ณ.ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดยคุณนิตินัย สุนทรเภสัช

ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ

ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2560

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุด เทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารจัดการ รวมทั้งประสานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปิดใจ วัยเก๋า

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดใจ วัยเก๋า" เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน จากบุคลากรที่จะเกษียณสู่บุคลากรรุ่นใหม่

KICK OFF : Happy Workplace @ PSU Pattani

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ คนสำราญ  งานสำเร็จ สร้างสุของค์กรด้วย Happy workplace โดยกำหนดจัดกิจกรรม KICK OFF : Happy Workplace @ PSU Pattani และ The man is an asset มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน  การสร้างทัศนคติเชิงบวก เรียนรู้การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การสร้างคุณค่าในตนเอง  ตลอดจนการสร้างเป้าหมายที่ทรงพลังเพื่อให้บุคลากรทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข โดยวิทยากรนายสัตวแพทย์ปรีดา  ตันติเวสส ในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง

       โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดโครงการ Integrated Mathematics ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเสริมสรา้งเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การบูรณาการ การเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ให้มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ โดยมี ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้