การอบรม สัมนาทางวิชาการ

การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยากรโดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา วิทยากรโดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายพิเศษ การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่

สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานคริืนทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นได้ จัดการบรรยายพิเศษ การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยากรโดย คุณเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารเงินเดือนอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข ณ.ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรโดยคุณนิตินัย สุนทรเภสัช

ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ

ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2560

การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560

ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSULINET) ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุด เทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารจัดการ รวมทั้งประสานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปิดใจ วัยเก๋า

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดใจ วัยเก๋า" เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน จากบุคลากรที่จะเกษียณสู่บุคลากรรุ่นใหม่

KICK OFF : Happy Workplace @ PSU Pattani

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการ คนสำราญ  งานสำเร็จ สร้างสุของค์กรด้วย Happy workplace โดยกำหนดจัดกิจกรรม KICK OFF : Happy Workplace @ PSU Pattani และ The man is an asset มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน  การสร้างทัศนคติเชิงบวก เรียนรู้การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การสร้างคุณค่าในตนเอง  ตลอดจนการสร้างเป้าหมายที่ทรงพลังเพื่อให้บุคลากรทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข โดยวิทยากรนายสัตวแพทย์ปรีดา  ตันติเวสส ในวันที่  16 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ โรงเรียนสตรีพัทลุง

       โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดโครงการ Integrated Mathematics ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเสริมสรา้งเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การบูรณาการ การเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง ให้มีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ โดยมี ดร.สมพร  ช่วยอารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้