การพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? คุณคือผู้ร่วมตัดสินใจ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ “OAR-AC TEEED Talks” โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน
 
สำหรับ TEEED Talks ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท่าน ประกอบด้วย

โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิดทำกัน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง : คิดทำกัน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรเกิดแนวคิดและสร้างนวัตกรรม โดยการนำปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงานมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม

OAR-AC TEEED Talks ครั้งที่2 "ความสุขจากการเรียนรู้ด้านใน"

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ "OAR-AC TEEED Talks" โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือนสำหรับ TEEED Talks ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังค

OAR-AC TEEED Talks ครั้งที่1 "DIY: พลังงานทางเลือกทำได้ด้วยมือเรา (Alternative Energy by ourselves)"

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani)
จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ "OAR-AC TEEED Talks" โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการ โดยวิทยากร คุณศุภชาติ อังแสงธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ และคุณรวีวรรณ ขำพล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

"การขับเคลื่อนแก้ปัญหายางแห่งชาติ: จากยางดิบสู่ผลิตภัณฑ์ จากไทยสู่เทศ"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กำหนดจัดเสวนา เรื่อง "การขับเคลื่อนแก้ปัญหายางแห่งชาติ: จากยางดิบสู่ผลิตภัณฑ์ จากไทยสู่เทศ" ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนเทคโนโลยียางไทย และเสนอแนวทางเชิงนโยบายต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางที่ตกต่ำ รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราไทยเพื่อเพิ่มมูลค่า นำเสวนาโดย: คุณกิตติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ที่ปรึกษาอวุโส บริษัทอีโนเว รับเบอร์ จำกัด และมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน

กิจกรรม R2R หัวข้อ "Form Good to Great พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และการบริหารห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ"

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเชิญร่วมกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากการอบรม Form Good to Great พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และการบริหารห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ
โดย นายอำนาจ สุคนเขตร์  นายวิษณุ เพชรประวัติ  นายกฤษฎ์ คงสีพุฒ
วันพฤหัสที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก" (บ้านช่วยอารีย์)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก"
26 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านช่วยอารีย์ นครศรีธรรมราช

โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์"

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์" ในชีวิตประจำวันและการประยุกต์ใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
30 พฤษภาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลปริก
โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการปฏิบัติการ "พลังงานทางเลือก ทำได้ด้วยมือเรา"เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์

Pages