การพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรม American Corner

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ "Educational Opportunities in the United States" โดย Anne Lee Seshadri จาก Cultural and Educational Officer media and Cultural Section โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อนวันที่ 25 มกราคม 2560

กรอบมาตรฐานอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ การกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดบรรยายกรอบมาตรฐานอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการเดินสายทำความเข้าใจ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาสงขลานครินทร์

กองการเจ้าหน้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการเดินสายทำความเข้าใจ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารเรียนรวม 58

กิจกรรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง" สำนักวิทยบริการ

กิจกรรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง" มาร่วมกันบอกเล่าและรับฟังเรื่องราวดีๆ เพื่อสร้างพลังร่วมในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ในจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 -15.30 น. ห้องมีเดีย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 Growing Green Library for All

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 Growing Green Library for All (Growing GLA)
16- 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่

ปลุกพลังนักศึกษา หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อลมหายใจอีกครั้ง

เครือข่ายนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เพื่อความเป็นธรรม ร่วมกับ เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ
จัดกิจกรรม "ปลุกพลังนักศึกษา หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต่อลมหายใจอีกครั้ง"
เพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่มีต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพัฒนาจริงหรือ? ข้อมูลผลกระทบเชิงพื้นที่ชุมชน ประมงและชายฝั่ง

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน ม.อ.ปัตตานี (American Corner Pattani) จัดกิจกรรมบรรยาย สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดทางด้านเ­ทคโนโลยี (Technology) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) สิ่งแวดล้อม (Environment) และการพัฒนา (Development) ในชื่อ “OAR-AC TEEED Talks” โดยได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ มาหมุนเวียนบรรยายเป็นประจำทุกเดือน
 
สำหรับ TEEED Talks ครั้งที่ 4 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท­่าน ประกอบด้วย

ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) และแนวคิดในการพัฒนาสถาบันภาษายุคดิจิทัล

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดบรรยายเรื่อง "ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) และแนวคิดในการพัฒนาสถาบันภาษายุคดิจิทัล"

โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

YSEALI Program สำหรับอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

American Corner Pattani จัดกิจกรรมการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในอังคารวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 มี 2 กิจกรรม คือเวลา 11.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง Work & Travel@USA สำหรับนักศึกษาเวลา 14.00-15.30 น. YSEALI Program สำหรับอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ ชั้น 3

Work & Travel@USA สำหรับนักศึกษา

American Corner Pattani จัดกิจกรรมการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในอังคารวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 มี 2 กิจกรรม คือเวลา 11.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง Work & Travel@USA สำหรับนักศึกษาเวลา 14.00-15.30 น. YSEALI Program สำหรับอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ ชั้น 3

Pages