การพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โครงการนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 5”

โครงการนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 5” เป็นการส่งเสริมและการพัฒนา "นวัตกรรม"(INNOVATION) ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานในภารกิจสำคัญของสำนักวิทยบริการ

แนวทางการส่งเสริม พัฒนาความก้าวหน้า และการดูแลบุคลาการสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดบรรยาย เรื่อง "แนวทางการส่งเสริม พัฒนาความก้าวหน้า และการดูแลบุคลากรสายสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
และทีมบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุม อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย นพ.บุญประสิทธ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

Victim to Victor แปลความสูญเสียเป็นพลัง

American Conner Pattani ร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาปัตตานี จัดโครงการ Woman empowerment: Victim to Victor แปลความสูญเสียเป็นพลัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และปาฐกถา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำการเสวนา และการจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ รวมถึงเปิดคลินิกให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

การเสวนาพัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเสวนาความรู้ด้านวิชาการ ในหัวข้อ พัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต เพื่อนำความรู้ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการจัดการของหาดเลนและป่าชายเลนในอนาคต ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561

กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Suggestion

สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ระดมกึ๋น Idea Suggestion วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร

การบรรยายพิเศษ การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่

สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานคริืนทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นได้ จัดการบรรยายพิเศษ การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา การบรรยาย และการนำเสนอผลงาน ซึ่งสามารถรับชมได้จากวิดีโอต่างๆ นี้ 

กิจกรรม American Corner

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ "Educational Opportunities in the United States" โดย Anne Lee Seshadri จาก Cultural and Educational Officer media and Cultural Section โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อนวันที่ 25 มกราคม 2560

Pages