การพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Victim to Victor แปลความสูญเสียเป็นพลัง

American Conner Pattani ร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาปัตตานี จัดโครงการ Woman empowerment: Victim to Victor แปลความสูญเสียเป็นพลัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

เวทีสานพลังประชารัฐปัตตานีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และปาฐกถา ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนำการเสวนา และการจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ รวมถึงเปิดคลินิกให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

การเสวนาพัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเสวนาความรู้ด้านวิชาการ ในหัวข้อ พัฒนาการ (ป่า) ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี และแนวทางการจัดการในอนาคต เพื่อนำความรู้ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการจัดการของหาดเลนและป่าชายเลนในอนาคต ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561

กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Suggestion

สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม ระดมกึ๋น Idea Suggestion วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี
กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา การบรรยาย และการนำเสนอผลงาน ซึ่งสามารถรับชมได้จากวิดีโอต่างๆ นี้ 

กิจกรรม American Corner

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ "Educational Opportunities in the United States" โดย Anne Lee Seshadri จาก Cultural and Educational Officer media and Cultural Section โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อนวันที่ 25 มกราคม 2560

กรอบมาตรฐานอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ การกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดบรรยายกรอบมาตรฐานอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการเดินสายทำความเข้าใจ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาสงขลานครินทร์

กองการเจ้าหน้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการเดินสายทำความเข้าใจ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารเรียนรวม 58

กิจกรรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง" สำนักวิทยบริการ

กิจกรรม "เรื่องเล่าเร้าพลัง" มาร่วมกันบอกเล่าและรับฟังเรื่องราวดีๆ เพื่อสร้างพลังร่วมในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ในจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 -15.30 น. ห้องมีเดีย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 Growing Green Library for All

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6 Growing Green Library for All (Growing GLA)
16- 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้น หาดใหญ่

Pages