การฝึกอบรม Workshop

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี 2562

หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

"วิ่งได้ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง" ครูดิน (สถาวร จันทร์ผ่องศรี)

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
จัดเสวนาเรื่อง “วิ่งได้ไม่ใช่แค่วิ่ง” เรียนรู้การวิ่งตั้งแต่พื้นฐานสู่การวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน
 
ในงานสัปดาห์หนังสือ JFK BOOK FAIR #12
12 มีนาคม 2562
ณ ห้อง 19107 อาคารเรียนรวม 19
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มและสตรีมศึกษา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มและสตรีมศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

CPR ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR นาทีชีวิต ช่วยเป็นช่วยได้ "ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ" เนื่องในโอกาส 50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Sugesstion

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมระดมกึ๋น  Idea Sugesstion เพื่อเสนอเป็น  Idea Sugesstion  สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานสำนักวิทยบริการ ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

คิดบวกสร้างสุขในคน เพิ่มความสำเร็จในงาน

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "คิดบวกสร้างสุขในคน เพิ่มความสำเร็จในงาน"  วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558  โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา  ตันติเวสส  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับความรู้เพื่อดูแลสุขภาพและการนวดผ่อนคลาย

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม "รับความรู้เพื่อดูแลสุขภาพและการนวดผ่อนคลาย" หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของโครงการ "Fight Fat For Life" รับความรู้เกี่ยวกับ "การดูแลสุขภาพให้ดูดี อ่อนกว่าวัย ห่างไกลโรค และการนวดเพื่อผ่อนคลายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ อาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมโปรแกรม Turnitin

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดอบรมโปรแกรม Turnitin ให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและเทคนิคการใช้เครื่องมือ Microsoft Word

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและเทคนิคการใช้เครื่องมือ Microsoft Word ในการจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพ” โดยมี อาจารย์ณรงค์ บางท่าไม้  เป็นวิทยากรในการอบรม วันที่ 19-20 มกราคม 2558  เวลา 09.00 -16.00 น.

การวางแผนและป้องกันอัคคีภัย

สำนักวิทยบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและป้องกันอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้