ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561  ขึ้นในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ในหัวข้อหลัก 50 ปี ม.อ. สืบต่อพระปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “2561 ม.อ.

สัมมนาวิชาการนานาชาติ วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี

โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนานานาชาติทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน "วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบรอบ 51 ปี" ของอาเซียนและคุณูปการของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่มีต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี