กิจกรรม American Corner

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ "Educational Opportunities in the United States" โดย Anne Lee Seshadri จาก Cultural and Educational Officer media and Cultural Section โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อนวันที่ 25 มกราคม 2560

กิจกรรมระดมกึ๋น Idea Sugesstion

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมระดมกึ๋น  Idea Sugesstion เพื่อเสนอเป็น  Idea Sugesstion  สู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานสำนักวิทยบริการ ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560