กิจกรรม KM ผู้เกษียณ ปีงบประมาณ 2563 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ 22 กันยายน 2563

กิจกรรม KM ผู้เกษียณ ปีงบประมาณ 2563 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2563 สำนักวิทยบริการ มีผู้เกษียณจำนวน 5 คน ได้แก่ 1. ระวีวรรณ ขำพล รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ 2. พิเชษฐ์ เพียรเจริญ รักษาการหัวฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 3. นิติพร สุนทรนนท์ บรรณารักษ์. 4. เสริญ ช่วยจำแนก พนักงานห้องสมุด 5. อาพร สร้างอำไพ พนักงานห้องสมุด การสัมภาษณ์ผู้เกษียณแบบเป็นกันเอง ตามประเด็นคำถาม 1. หลักคิดในการครองตน ครองคน ครองงาน 2. วิธีปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (งาน เทคโนโลยี วิธีการทำงานใหม่ๆ) 3. สิ่งที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ 4. การบริหารเวลา 5.

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกพระคุณของครู ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน