ศรีตรังสะพรั่งบาน บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี: Freshy 62 @Pattani Heritage#62

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางพหุวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

โครงการนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 5”

โครงการนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 5” เป็นการส่งเสริมและการพัฒนา "นวัตกรรม"(INNOVATION) ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานในภารกิจสำคัญของสำนักวิทยบริการ