โครงการนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 5”

โครงการนวัตกรรมสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม “โชว์กึ๋น ไอเดียเจ๋ง คิด-ทำ-กัน ครั้งที่ 5” เป็นการส่งเสริมและการพัฒนา "นวัตกรรม"(INNOVATION) ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการสามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานในภารกิจสำคัญของสำนักวิทยบริการ

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อการจัดการและการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรมสัมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม: PSU Innovation Challege 2019" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้นำเสนอผลงานด้านพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรมและพัฒนางานประจำ