โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 2

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่ง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการพลังงาน จํดโครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18-19 ธ.ค. 2563 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยต่อยอดจากโครงการคนบันดาลไฟ นำไปสู่การผลิตไฟฟ้าเสริมเพื่อการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงให้เกิดในระดับชุมชนร่วมกัน เกิดเป็นต้นแบบในการพึ่งต้นเอง และสามารถจะรับมือภัยพิบัติได้ในยามที่เกิดภัยพิบัติเช่น อุทกภัย พายุ น้ำท่วมในพื้นที่

โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 1

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่ง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการพลังงาน จํดโครงการคนกินแดดชายแดนใต้ (Solar Man in Southernmost Border) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยต่อยอดจากโครงการคนบันดาลไฟ นำไปสู่การผลิตไฟฟ้าเสริมเพื่อการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงให้เกิดในระดับชุมชนร่วมกัน เกิดเป็นต้นแบบในการพึ่งต้นเอง และสามารถจะรับมือภัยพิบัติได้ในยามที่เกิดภัยพิบัติเช่น อุทกภัย พายุ น้ำท่วมในพื้นที่