รายการชาช่าชวนชิม season 2

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำรายการชาช่าพาชิม ซึ่งเป็นรายการที่แนะนำร้านอาหารในจังหวัดปัตตานี จะมีร้านไหนบ้าง ติดตามชมกันได้ครับ ถ้าชาเช็คอิน คือกินได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างานเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยากรโดย คุณเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น